Die Weg

 

Dit is God wat die nasies regeer

"Kyk, die oog van die HERE is op die wat Hom vrees, op die wat op sy goedertierenheid wag" - Psalm 33:18 OAV.

Psalm 33 is ‘n lofpsalm aan die lewende God, die Skepper en Regeerder van die wêreld en Opperheerser oor die nasies van die aarde: “Die HERE vernietig die raad van die nasies, Hy verydel die gedagtes van die volke” (vers 10). Ons kry dieselfde boodskap ook in Jesaja. Waar die magshebbers van die wêreld nie met God rekening hou nie, voer Hy sy eie raadsplan deur en trek ‘n streep deur hulle planne: “Hy maak die vorste tot niet, die heersers van die aarde verander Hy in nietigheid” (Jes 40:23).

Ons sien getuienis hiervan by die klein volkie Israel wat die HERE tot sy eiendom uitverkies het (vers 12). Omring deur die groot wêreldmagte van hul tyd, lyk Israel soos ‘n sandkorreltjie wat tussen die meulstene van groot magte vergruis kan word. Dit laat Dawid egter sê:  “Sommige vertrou op strydwaens en ander op perde, maar óns, ons vertrou op die Naam van die Here ons God” (Ps 20:8 NAV).

God se raadsplan het deur die verloop van die geskiedenis altyd getriomfeer. Maar so seker as wat God ‘n plan met sy uitverkore volk gehad het, so is Sy hulp nie net tot die volk Israel beperk nie. Sy heerskappy is oor alle mense wat op die aarde woon (vers 13). Hy is by almal wat hulle lewens aan Hom toevertrou:  "Die HERE het uit die hemel neergesien op die mensekinders, om te sien of daar iemand verstandig is, wat na God vra" (Ps 14:2). Hy slaan ook ag op jou handel en wandel, en Hy toets jou gedagtes (Spr 21:2, 16:2).

Die digter van Psalm 33 maak dit duidelik dat die HERE Hom nie deur mense laat beïnvloed nie. Hy vry nie na die guns van die magtiges nie, en al hulle mag kan nie teen Sy almag standhou nie (vers  16). Nie dat die mag van konings, die krag van die sterkes, en die perde en strydwaens alles boos is nie. Maar almal wat hul rug op God draai en hul vertroue op die mag van mense plaas, sal bedroë daarvan afkom. Hulle sal hulle nie teen die ingryping van God kan beskerm nie: "Dit is die Here wat sorg vir dié wat Hom eer, vir dié wat op sy mag vertrou" (Vers 18 NAV). 

Dit is ‘n wonderlike troos vir ons almal. Die HERE vergeet niemand wat Hom eer  en  gelowig aan sy Woord vashou nie. Hy hou sy oë op dié wat aan Hom behoort en bewaar hulle deur alle omstandighede (1 Kon 17:7-16). “Die meel in die kruik sal nie opraak nie, en die olie in die kan sal nie minder word nie, totdat die Here laat reën het op die land” ( 1Kon 17:14).

Die laaste verse van Psalm 33 (20-22) is ‘n belydenis en ‘n gebed namens die opregtes en regverdiges (vers 1). Ons hoop en vertroue is alleen op die Naam van die HERE gebou, die Skepper van die wêreld en bestuurder van nasies.  Daarom kan en mag ons ook bid: “Hou u liefde oor ons Here, want ons stel ons vertroue in U”. En dan kry ons ook die groot vertroosting:  “ ... dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus, onse Here, is nie” (Rom 8:38-39).

-dw -

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css