Die Weg

 

Moenie vrees nie

“Maar hy antwoord: Vrees nie; want die wat by ons is, is meer as die wat by hulle is. En Elísa het gebid en gesê: HERE, open tog sy oë, dat hy kan sien. En die HERE het die oë van sy dienaar geopen, dat hy kon sien, en meteens was die berg vol perde en waens van vuur rondom Elísa” – 2 Konings 6:16-17 OAV.

Is hulle nie almal dienende geeste wat vir diens uitgestuur word ter wille van die wat die saligheid sal beërwe nie?” – Hebreërs 1:14.

Die koning van Aram het ‘n sterk mag gestuur om vir Elisa gevange te neem. Toe die slaaf van Elisa hierdie mag met hulle perde en strydwaens sien, het hy vreesbevange geword.  Maar Elisa was gerus, want hy het geweet dat die HERE hulle beskerm met ‘n groter mag as dié van die Arameërs. Daarom bid Elisa dat die HERE sy slaaf se oë moet open sodat hy die engele-mag wat God gestuur het, kon sien.

Al is ons geestelike- en liggaamlike vyande baie sterker as ons en groot in getal, is die leër van die engele wat ons as die kinders van God omring en beskerm, nog veel magtiger. Die engele is dienaars van almal wat die saligheid sal beërwe. Tot ons salige einde hier op aarde staan hulle gedurig voor die aangesig van God die Vader in die hemel, om op Sy bevel, ons tot hulp te kom. 

Laat ons ook bid dat ons geestelike oë geopen mag word sodat ons kan insien en kan glo in die versekering, wat ons as kinders van God het, dat ons vir tyd en ewigheid geborge en versorg is. Daarom sê Johannes: “ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die Waaragtige te ken; en ons is in die Waaragtige, in sy Seun, Jesus Christus. Hy is die waaragtige God en die ewige lewe” (1 Joh 5:20). In hom word ons bewaar. Dit bevestig die Here Jesus self: "My skape luister na my stem, en Ek ken hulle, en hulle volg My. En Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie" (Joh 10:27-28). En dan verder: “En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld”.

God is my lig, my heil, vir wie sou ek vrees?
Hy is die Heer, wat hulp verskaf in nood;
My lewenskrag, ‘k hoef nie vervaard te wees nie,
Hy is ‘t wat my bevelig teen die dood.  (Na ‘n 1773 Nederlandse beryming van Psalm 27).

Verwerk uit: Gulden Schat van CH von Bogatzky (in 1841 na Nederlands vertaal deur GW Stegmann).
Oorspronklike titel: “Güldenes Schatzkästlein der Kinder Gottes(1718).

 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css