Die Weg

 

Wanneer bandeloosheid die oorhand kry

“‘n Regeerder wat hom aan leuens steur, het naderhand net goddeloses in sy diens.
 ‘n Arm mens en sy verdrukker het een ding gemeenskaplik: die Here hou hulle altwee in die lewe.
 As ‘n koning reg aan arm mense laat geskied, sal hy lank regeer.
‘n Pak slae en ‘n teregwysing bring wysheid; ‘n kind wat sonder dissipline grootword, steek sy moeder in die skande.
 As goddelose mense regeer, regeer die sonde ook, maar die mense wat die wil van die Here doen, sal sien hoe die goddeloses ondergaan.
Gee jou seun ‘n goeie opvoeding en jy sal gerus wees oor hom; hy sal jou baie vreugde verskaf.
 Waar die wil van die Here nie bekend gemaak word nie, verwilder ‘n volk; dit gaan goed met elkeen wat die wet van die Here onderhou.”
– Spreuke 29:12-18.

Ons weet almal van die uitsonderlike wysheid wat Salomo gehad het, want hy het dit van God ontvang. “En God het aan Salomo wysheid gegee en ‘n baie groot verstand en ‘n ruimte van insig soos die sand wat aan die seestrand lê, sodat die wysheid van Salomo groter was as die wysheid van al die kinders van die Ooste en as al die wysheid van Egipte” (1 Kon 4:9). Reeds aan die begin van die Spreuke-boek sê Salomo: “Kennis begin met die dien van die Here; dit is net dwase wat wysheid en opvoeding gering ag” (Spr 1:7) en verder: “Wysheid begin met die dien van die Here; wie die Heilige ken, het werklik insig.” (Spr 9:10). Ons lees dan ook dat dit goed gegaan het met Israel gedurende die regeringstyd van Salomo, dit is, totdat hy sy eie woorde verontagsaam en homself tot sonde laat verlei het.

In die aangehaalde verse hierbo spreek Salomo tot die hele volk, vir almal wat in gesagsposisies verkeer, vanaf die regeerder van die land tot by elke persoon wat onderrig verskaf en tot elke ouer.  Salomo wys ons daarop dat elkeen wat ‘n gesagsposisie beklee, hierdie wysheid moet gebruik om ‘n voorbeeld te wees vir almal onder hom. Jakobus sê: “Is daar ‘n wyse en verstandige mens onder julle? Dan moet hy dit toon deur sy goeie gedrag en deur dade wat van nederigheid en wysheid getuig. Terwyl daar bittere naywer en selfsug in julle harte is, moet julle nie daarmee spog dat julle wysheid het nie, want dan praat julle nie die waarheid nie. Dié soort wysheid kom nie van Bo nie, maar is aards, sinlik, demonies, want waar daar naywer en selfsug is, kom daar wanorde en allerhande gemene dade. Maar die wysheid wat van Bo kom, is allereers sonder bybedoelings, en verder is dit vredeliewend, inskiklik, bedagsaam, vol medelye en goeie vrugte, onpartydig, opreg. Hierdie wysheid bring jou in die regte verhouding met God”. (Jak 3:13-18).

Wanneer ons op hierdie woorde let, sal daar vrede binne ‘n volk heers. “Waar die wil van die Here nie bekend gemaak word nie, verwilder ‘n volk” (Spr 29:18), dit is, hulle word bandeloos (OAV). Hoe duidelik is dit nie te sien in ons land en ook in ander lande van die wêreld nie? Daar heers bandeloosheid, ordeloosheid en wetteloosheid. Dit is asof God Hom onttrek het van die ongehoorsames (Nig Sans). Lees gerus van God se oordele in Hosea 12 en 13, maar ook van die troos vir die volk wat na God terugkeer in Hosea 14.

Hosea sluit af met: "Wie wysheid het, sal op hierdie woorde ag slaan. Wie verstandig is, sal dit ter harte neem, want wat die Here doen, is reg. Die regverdiges lewe daarvolgens, en die opstandiges kom daardeur tot ‘n val" (Hos 14:10).

-dw-

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css