Die Weg

 

Bly in Christus en jy sal rus vind vir jou siel (1)

"Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele” - Matteus 11:28-30

Bly in My, soos Ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in My nie bly nie” - Johannes 15:4.

Rus vir die siel. Dit is die eerste belofte wanneer die Heiland die swaarbelaste sondaar na Hom toe roep. En dit is 'n allesomvattende belofte, want dit hou immers in: om van jou vrese bevry te word, om in jou nood voorsien te word en om die wil van God te verstaan.

Het dit jou opgeval dat die uitnodiging van die Verlosser om tot Hom te kom twee maal rus belowe? Elke keer vanuit 'n ander hoek. Volkome rus kan alleen maar gevind word in 'n blywende, intieme gemeenskap met Hom. Die Heiland sê eers: "Kom na My ... en Ek sal julle rus gee". Wanneer jy die eerste keer na Hom kom en in Hom glo, sal Hy jou rus gee, die rus van vergifnis van sonde deur sy liefde. Maar ons moet ook besef dat alles wat God aan ons wil gee nie onmiddellik gebeur nie. Ons moet eers hierdie belofte vir onsself toeëien. Jy moet dit deel maak van jou sodat dit in jou wese veranker kan word, anders sal jy die volle ervaring en die blydskap mis wat deel hiervan is.

Daarom herhaal die Heiland sy belofte in duidelike woorde. Dan praat Hy nie soseer van die rus waarmee Hy die moeë verwelkom wat tot Hom kom nie, maar van die diepere en persoonlike toegeëiende rus in die siel van dié wat in Hom bly. Hy sê in bogenoemde vers nie net: "Kom na My" nie, maar ook "neem my juk op julle en leer van My". Met ander woorde: "word My leerling, wy jouself toe aan My onderwys, onderwerp jou in alles volgens My wil, laat geheel jou lewe één wees met Myne en bly in My."

Saamgevat: As Jesus sê: "Bly in My", sê Hy nie: "Ek sal gee" nie, maar iets baie meer en baie groter: "Julle sal rus vind vir julle siele". Jy sal sy rus ervaar: 'n rus wat jy aan jouself kan toeëien - dit is die dieper en blywende rus wat spruit uit langdurige vriendskap en intieme gemeenskap met Hom, 'n rus wat die resultaat is van algehele oorgawe en diep eenwording. "Neem my juk op julle en leer van My" en "Bly in My" toon die weg aan na blywende rus.

Is dit nie nou vir jou duidelik waarom jy dikwels tevergeefs na rus probeer soek nie? Hoe dikwels het jy jou al afgevra waarom die rus wat jy so na gryp, so gou weer van jou wyk? Jy het dalk nog nie werklik besef dat volkome oorgawe aan Jesus die geheim is om volkome rus te ervaar nie. Dit beteken dat jy jou hele lewe aan Hom oorgee, sodat Hy dit beheer en reguleer; om sy juk op jou te neem en jou aan Hom te onderwerp sodat Hy jou kan lei en onderrig.

Om in Hom te bly - net te wees en te doen wat Hy van jou verwag - is die voorwaarde vir waaragtige dissipelskap. Sonder hierdie voorwaarde is dit onmoontlik om die rus te behou wat aan jou toegesê is toe jy vir die eerste keer tot Christus gekom het. Die rus is in Christus en nie iets wat Hy los van Homself gee nie. Daarom kan die rus eers blywend wees en ten volle geniet word wanneer ons één is met Hom.

(Word vervolg)

Dr Andrew Murray
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css