Die Weg

 

Pas op vir die suurdeeg van die wêreld

In die eerste maand, op die veertiende van die maand, teen die aand, is die pasga van die HERE;  en op die vyftiende dag van hierdie maand is die fees van die ongesuurde brode van die HERE; sewe dae lank moet julle ongesuurde brode eet” - Levitikus 23:5-6.

Sewe dae lank moet julle ongesuurde brode eet; alreeds op die eerste dag moet julle die suurdeeg uit julle huise verwyder. Want elkeen wat gesuurde brood eet, van die eerste dag af tot die sewende toe, dié siel moet uit Israel uitgeroei word” - Eksodus 12:15.

“Daarop sê Jesus vir hulle: Pas op en wees op julle hoede vir die suurdeeg van die Fariseërs en Sadduseërs. ” - Matteus 16:6.

Suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle ‘n nuwe deeg kan wees - soos julle inderdaad ongesuurd is - want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus. Laat ons dan feesvier, nie met die ou suurdeeg of met die suurdeeg van ondeug en boosheid nie, maar met die ongesuurde brode van reinheid en waarheid. ” - 1 Korintiërs 5:7-8.

Die verskillende Israelitiese feesdae wat ingestel is, soos ons dit vind in Eksodus en Levitikus, het 'n besonderse betekenis vir die Ou Testamentiese volk van God gehad. Sommige daarvan was naamlik profetiese heenwysings na Christus, soos dit later duidelik sou word.

Die Pasga is ingestel vir die 14de dag van die eerste maand, die maand Abib, die dag toe Israel uit die slawehuis van Egipte verlos is**. Die Pasga van die Ou Testament het gedui op die Lam wat baie eeue later op hierdie spesiale gedenkdag geslag sou word, nl Jesus Christus. Die fees van die ongesuurde brode het die dag na die Pasga (Paasfees) begin en het 7 dae geduur. Dit versinnebeeld 'n rein en heilige lewe deur die bloed van die Lam wat geslag is - jou hele lewe lank. (Die getal 7 in die Bybel verwys altyd na volheid, volkomenheid of totale omvattendheid en ons tref dit op vele plekke in die Bybel aan).

Suurdeeg is die simbool van verdorwenheid. Ons sien in die evangelies hoe Jesus die mense waarsku teen die suurdeeg van die Fariseërs en Sadduseërs: die leerstellings en die openbare vertoon, huigelary, hardvogtigheid en bose ingesteldheid van die Fariseërs en die Sadduseërs. Hierdie verdorwenheid (en soms onder die dekmantel van heiligheid = skynheiligheid) werk deur na al die mense. “Weet julle nie dat ‘n bietjie suurdeeg die hele deeg suur maak nie?” ( 1 Kor 5:6).

Ten slotte kom Paulus en hy sê dat ons “ongesuurde brode” moet wees. Ons moet daarteen waak dat die wêreld se leerstellings en beskouings (suurdeeg) nie ons lewe deursuur nie. Christus is op die laaste Pasga as Lam vir ons geslag toe Hy die kruisdood gesterf het. Die profesie (profetiese handeling van die Pasga-viering) wat op die kruisiging gewys het, is reeds by Golgota vir ons vervul. Ons leef nou in die tyd ná die Pasga, die tyd van die fees van die ongesuurde brode waarin alle suurdeeg van die wêreld uit ons huise verwyder moet word (vgl Eksodus 13:7) omdat ons die heiligmaking deur Christus ontvang het. Hierdie fees hou aan so lank ons lewe.  

Om dit op te som: Pasga is die fees van verlossing. Dit was die verlossing uit die slawehuis van Egipte maar dit dui op die verlossing uit die slawehuis van die sonde en die dood wat ons met die kruisiging van Christus verkry het. Die fees van die ongesuurde brode is die fees van die heiligmaking, reinheid en waarheid wat ons deur Jesus Christus het. Hy is immers die ongesuurde Brood van die lewe. Neem voluit deel aan hierdie fees en leef dit met vreugde uit.

-dw-

** 14de dag van Abib (Nisan):  einde Maart, begin April in ons kalender en ook die begin van die lente in die noordelike halfrond.

Nota: So 'n jaar of wat gelede is daar baie in die nuus gepraat van die Arabiese lente wat aangebreek het. Ons lente het reeds begin by die kruisiging en opstanding van Christus. 'n Nuwe lewe in Christus.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css