Die Weg

 

Om vir die toekoms te beplan

“Intussen was Adónia, die seun van Haggit, so vermetel om te dink: Ek sal koning word! En hy het vir hom waens en perderuiters aangeskaf en vyftig man wat voor hom uit loop.” - 1 Konings 1:5 OAV.

Die jaar staan al weer einde se kant toe en oral word daar beplan vir die jaar wat voorlê. Sommige mense beplan met drome van 'n beter jaar wat kom, ander om net te verseker dat hulle nog 'n jaar sal kan oorleef. Maar neem ons kennis van God se betrokkenheid in ons lewens? Is Hy deel van ons beplanning?

Watter wonderlike naam het hierdie seun van Dawid nie gehad nie. Dawid het aan hierdie vierde seun van hom die naam Adonia gegee, wat beteken: “die HERE is my meester” of ook “My God is die HERE”. Sy ma, Haggit, se naam was net so sprekend, dit beteken: “feestelik”. As Adonia maar sy naam eer aangedoen het! Maar hy het nie na die wil van God gehandel nie; hy wou homself laat geld en hy wou sy eie eersug bevredig.

Dawid het nooit enige ouerlike tug op Adonia toegepas nie (vgl 1 Kon 1:6). Adonia kon sy lewe lei soos hy wou. Dus, in plaas daarvan om sy naam gestand te doen, het hy meester oor homself gevoel. Hy het alreeds vergesigte gehad van sy koningskap oor Israel. Hy moes net wag tot sy pa te sterwe kom, dan sou hy wees: “Koning Adonia”. Dit het vir hom baie mooi op die oor geval. Daarom het hy reeds sy blink toekoms as koning gevier: “En Adónia het kleinvee en beeste en vetgemaakte vee geslag by die klip Sohélet wat langs die fontein Rogel staan, en al sy broers, die seuns van die koning, en al die manne van Juda, die dienaars van die koning, genooi; maar Natan, die profeet, en Benája en die helde en sy broer Salomo het hy nie genooi nie.” (1 Kon 1:9). Let op dat die profeet Natan, as verteenwoordiger van God, nie genooi was nie.  

Wat Adonia gedoen het, was nie volgens die wil van God nie. Volgens God se raadsplan sou Salomo koning word. Salomo se naam beteken “vrede”. Die profeet Natan het op gesag van die HERE aan hom die naam “Jedídja”  gegee, wat beteken “geliefde van God”.

As ons sonder God ons eie kop wil volg en onsself wil laat geld, lei dit op die lange duur tot ons eie ondergang, soos wat Adonia uiteindelik ondervind het. Die HERE was nie sy meester nie en hy het ook nie sy lewe feestelik afgesluit nie. Salomo het vir Adonia om die lewe laat bring.

Ons  kan ons vreugdevure aansteek op 'n blink toekoms, maar as God nie daarby is nie, kom alles tot niks. Daar rus geen seën op 'n lewe sonder God nie. Voordat ons vir die toekoms beplan, laat ons eers vra: “Here wat is U wil”.

Elkeen wat na My toe kom en na my woorde luister en dit doen, Ek sal julle wys soos wie hy is. Hy is soos ‘n man wat ‘n huis bou, wat gegrawe en diep ingegaan en die fondament op die rots gelê het; en toe die vloedwater kom en die stroom teen daardie huis losbreek, kon hy dit nie beweeg nie, omdat sy fondament op die rots was.” (Luk 6:47-48 OAV).

-dw-

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css