Die Weg

 

Verdoemenis, bevryding, dankbaarheid (3)

(vervolg vanaf die vorige boodskap)

“Julle moet geen deel van julle liggame in diens van die sonde stel as 'n werktuig om goddeloosheid te bedrywe nie. Nee, stel julle in diens van God as mense wat dood was maar lewend gemaak is, en stel elke deel van julle liggame in diens van God as werktuig om te doen wat God wil.” - Romeine  6:13 (1983 vertaling).

Ons het gesien hoe groot die saligheid is wat God toeberei het vir almal wat in Christus glo. Dit is eers wanneer ons ons Heiland leer ken het dat daar stilte en vrede in ons gemoed kan wees. Dan breek die spanning in ons, en kan ons weer asem skep na die grote benoudheid waarin ons ons bevind het.

Maar daarby kan dit nie bly nie. As God ons dan weggelei het van die pad na die dood en die verderf . . . . wat dan? Laat Hy dan ons hand los om ons aan onsself oor te laat? Is dit dan die einde van ons gemeenskap met God? 

O nee, die verlostes van die Here is en bly sy eiendom. Hy laat hulle nie weer los nie. Hy verbind hulle met onverbreekbare bande van liefde, dankbaarheid en trou aan Hom. God het ons nie verlos ter wille van onsself nie, maar om sy ontwil. Hy het ons uit die kloue van Satan geruk om ons vir ewig vir Homself toe te eien.

Ons eintlike lewe begin eers wanneer ons deur Christus uit die dood verlos is. Ons groot werk begin eers nadat God ons ons vryheid gegee het. Ons dankbare toewyding aan God volg op die heerlike uitredding uit die dieptes van verlorenheid. Dit kan nie uitbly nie. Anders sou God se doel met ons tog nog verydel gewees het. Dan sou Satan tog nog in leedvermaak kon spot met die kruis op Golgota.

Daarom voltooi God die verlossingswerk deurdat Hy ons ook leer om dankbaar te wees. Ja, dis al wat God van ons vra: dankbaarheid. Ons kan Hom inderdaad nooit vergeld vir wat Hy uit genade vir ons gedoen het nie. Hy wil dit ook nie. God vra niks meer nie as dat ons Hom 'n dankbare lewe sal toebring. En dan leer Hy ons ook uit sy Woord hoe om dankbaarheid te betoon: deur te lewe tot sy eer en tot heil en nut vir ons medemens. Uit dankbaarheid is ons diensvaardig en gehoorsaam aan Hom. Daarom moet dit ons grootste wens en vreugde wees om die wil van God te doen. En Hy gee vir ons die krag daartoe deur sy Heilige Gees.

Dis juis deur God se wonderbare uitredding uit ons doodsnood dat ons Hom leer ken as ons getroue Vader, en dan roep ons uit: “Hoe sal ek die Here vergoed vir al sy weldade aan my? Met 'n drankoffer sal ek van sy redding getuig en die Naam van die Here aanroep. My geloftes aan die Here sal ek betaal in die teenwoordigheid van sy hele volk.”  (Ps 116:12-14). En in die Openbaring 19 dreun die hemel van die magtige en ontroerende sang van 'n ontelbare verloste skare.

Uit: Die Vaste Fondament - Dr SJ van der Walt (verkort).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css