Die Weg

 

Geskryf, nie op klip nie, maar in die hart

“En hulle het vir Moses gesê: Spreek u met ons, dat ons kan luister; maar laat God nie met ons spreek nie, anders sterwe ons.” - Eksodus 20:19.

En daar kom skielik uit die hemel ‘n geluid soos van ‘n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulleself verdeel en op elkeen van hulle gaan sit.” - Handelinge 2:2-3.

Vergelyk die verskil in gebeure by die berg Sinaï teenoor dié in Jerusalem. By Sinaï het die mense angsvervuld op 'n afstand bly staan. Ja, hulle was só bang dat hulle vir Moses moes sê: “Spreek u met ons, dat ons kan luister; maar laat God nie met ons spreek nie, anders sterwe ons.” In Eksodus 19:18 staan daar: “En die hele berg Sinai het gerook, omdat die HERE in ‘n vuur daarop neergedaal het.” En verder: “En toe die hele volk die donderslae en die blitse en die geluid van die basuin en die rokende berg bemerk, het die volk dit gesien en gebewe en op ‘n afstand bly staan.”(Eks 20:18). En met sy vinger het God die getuienis op klip geskrywe (Eks 31:18).

Hoe anders was dit nie toe die Heilige Gees gekom het nie? Al die gelowiges het op een plek bymekaargekom (Hand 2:1). Die Heilige Gees jaag nie die mense die skrik op die lyf by 'n berg nie, maar laat hulle in 'n huis byeenkom. Skielik klink daar vanuit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind (Hand 2:2). Alhoewel almal iets hoor, skrik niemand daarvoor nie. Hulle het die geluid gehoor, nou moes hulle ook die vuur sien. Ook op die berg was altwee teenwoordig, die geluid en die vuur (Eks 19:18). Die Skrif sê: “Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulleself verdeel en op elkeen van hulle gaan sit.” (Hand 2:3). Het hulle van vrees gebewe? Nee! Want die vlamme het op elkeen van hulle gaan sit en hulle het almal in ander tale begin praat soos dit deur die Gees vir hulle ingegee is om uit te spreek.(Hand 2:4). Luister hoe die dissipels in tale praat en sien hoe die Gees nie op klip skrywe nie, maar in die hart.

Romeine 8:2 sê vir ons dat die wet van die Gees wat deur Christus die lewe bring, jou bevry van die wet van die sonde en die dood. Hierdie wet is geskryf in die hart en nie op klip nie. Ja, om jou te laat besef dat daar 'n duidelike afstand tussen die Ou en Nuwe Testament is, sê die apostel:  “geskrywe nie met ink nie, maar met die Gees van die lewende God; nie op kliptafels nie, maar op die vleestafels van die hart.” (2 Kor 3:3).  En die Here sê deur die profeet Jeremia: “Kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek met die huis van Israel en die huis van Juda ‘n nuwe verbond sal sluit; nie soos die verbond wat Ek met hulle vaders gesluit het op dié dag toe Ek hulle hand gegryp het om hulle uit Egipteland uit te lei nie En dan maak Hy die verskil duidelik: “Maar dit is die verbond wat Ek ná dié dae met die huis van Israel sal sluit, spreek die HERE: Ek gee my wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle hart” (Jer 31:31-33).

Dus, as die Wet van God in jou hart geskrywe word, jaag dit jou nie van buite die skrik op die lyf nie, maar maak dit jou rustig van binne. Daarom het die wet van die Gees, wat deur Jesus Christus die lewe bring, jou bevry van die wet van die sonde en die dood (Rom 8:2).

Augustinus Aurelis (354-430 nC).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css