Die Weg

 

Die basis van geluk (3)

(Oor die bergrede – Matteus 5-7)

Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om My ontwil. Verbly en verheug julle, omdat julle loon groot is in die hemele; want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het.” - Mattheus 5:10-12 (53 vertaling).

Uit wat in die vorige twee boodskappe gesê is, is dit nou ook nodig om te bepaal wat Jesus bedoel het as Hy sê: “omdat julle loon groot is in die hemele”.

Wat beteken “hemele"? Jesus sê nie dat julle in die hiernamaals “betaal” sal word nie. “Hemele” moet gesien word as die ruimte, die sfeer (omgewing) waar God se heerskappy onbetwis van krag is. Jesus leer ons immers bid: “laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde", om daarmee aan te dui dat daar in hierdie wêreld, wat in verset is teen God, toestande kan en sal intree waar God se wil sonder enige teenstand geskied, net soos dit in die hemel die geval is. Jesus sê verder ook die volgende: “die koninkryk van God is onder julle”. (Luk 17:21) **

Om die Here te bely, beteken dus om reeds hier deel te hê aan die heerskappy van God. Dit wil sê, dat ons reeds hier, deur ons belydenis, op 'n verstommende manier, alle skeidingsmure sal platslaan, sodat God se mag tot ons kan deurbreek. Ons belydenis het 'n bevrydende krag.

Dit dus is ons loon: dat ons in die belydenis sal ervaar dat ons nie op ons eie krag aangewese is nie. Wanneer ek dus die Here waarlik bely, geskied daar 'n wonder. Want daarmee gebeur niks minder nie as dat ek die hemel ruimte gee en die heerskappy van God in my eie lewe te laat deurbreek. Ek laat toe dat God regeer terwyl ek self net sy instrument wil wees. En terwyl dit gebeur, of eerder: terwyl ek dit laat gebeur, maak ek erns daarmee dat my burgerskap in die hemel is” en dat ek hier optree in 'n Naam wat bo alle name is.

Dit is dan my ongehoorde loon: dat ek in die belydenis werklik na hierdie burgerskap oorgeplaas word, dat ek mag terugtree agter dié God wat vir my in die stryd tree en vir my sal stry. Ek hoef my nie beskermend voor God te stel nie (asof ek God sou kon beskut!), maar omgekeerd: God kom nou voor my staan; Hy behartig my saak sodat ek my getroos aan Hom kan toevertrou. Belydenis beteken eintlik niks anders nie as om eenvoudig die hef in God se hand te gee in die wete dat Hy dit inderdaad in die hand het.

Dít is my loon: om so 'n deelgenoot van die hemel te wees wat hier op aarde met mag gevestig word, en waartoe ek, klein en swakke mens, diensbaar kan wees, al is dit lydend, sterwend en deur mense verag.

(word vervolg)

Uit: Helmut Thielicke - Das Leben kann noch einmal beginnen (verkort).

** Lukas 17:21:  “die koninkryk van God is onder julle” volgens die Duitse vertaling van die Bybel en direk vertaal uit Grieks. Word soms ook vertaal as “in julle midde”.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css