Die Weg

 

Die geval Agan (6) – Om die kans vir berou te verspil ....

(lees saam met die vorige boodskappe)

En Josua het vroeg in die môre klaargemaak en Israel laat aankom volgens sy stamme; en die stam van Juda is aangewys. Toe hy die geslagte van Juda laat aankom, het die lot die geslag van die Sargiete aangewys; toe hy die geslag van die Sargiete laat aankom man vir man, is Sabdi aangewys; toe hy sy huisgesin man vir man laat aankom, is Agan, die seun van Karmi, die seun van Sabdi, die seun van Serag, van die stam van Juda, aangewys. - Josua 7:16-18.

Josua sit tussen die oudstes van Israel. Deur middel van die lot gaan God se vinger oor die stamme van Israel. Een na die ander tree die stamme aan. Die stam van Juda word uitgewys. Die stam van Juda! Die mees geëerde, die mees vooraanstaande stam van Israel! (Gen 49:9-10). Ja, selfs die stam van Juda is nie verhewe bo die ander nie. Sonde kom in die beste families voor. Moet jou daarom nie op jou familie beroem nie. Môre staan jou eie familie dalk voor die skandpaal.

Wat het daar deur Agan se gedagtes gegaan? Die net trek nouer om hom. Stadig maar seker word hy geïsoleer. Om met die hele volk rondom jou skuldig te staan is nie so erg nie. Een sondaar voel hom altyd veilig in die massa. Natuurlik is ons almal sondaars, dit weet ons. Maar dit is erg om as sondaar alleen te staan, om persoonlik aangespreek te word. Solank God se vinger oor die hele volk gewys het, het Agan nog gemaklik gevoel. Hy was van alle kante gedek. Maar die groep waarbinne hy hom bevind word al hoe kleiner. Besef Agan waarheen dit alles gaan lei?

Dan tree die stam van Juda aan volgens hulle geslagte. Daar staan hulle almal. Indrukwekkende figure, die hoofde van hierdie geslagte. Weer word daar geloot. Die geslag van die Serag word aangewys. “Dit is die geslag van Serag!” Watter groot verligting vir baie, maar 'n verskrikking vir Agan. Die lot is soos 'n bloedhond wat sy spoor gevind het. Die lot kom al nader na hom toe.

Nou is dit weer die volgende ronde. Uit die geslag van Serag word die familie van Sabdi aangewys. Dit is Agan se familie. Daar staan die hele familie van Sabdi: man vir man. En Agan tussen hulle. Wat het toé deur Agan se gemoed gegaan? Het die vrees al sy keel beetgepak?

Hoekom sê jy dit nie maar nie, Agan? Ja, God se meule maal langsaam maar seker. Dit is God se geduld, God se genade, God se liefde. Agan, jy het nog tyd om te beken en vergifnis te vra! Vier maal is die lot gewerp, vier maal het jy die kans gehad! Watter grasie het jy nie gehad nie! Jy het genoeg kans gehad om te besin, om jouself aan te gee, om voor God te bely, om jou voor Josua, voor die volk, nee voor God neer te werp met: “My sonde het ek U bekend gemaak, en my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê: Ek wil aan die HERE my oortredinge bely; en U het die ongeregtigheid van my sonde vergewe.” (Ps 32:5). En tyd het hy gehad: vier rondes vir boete, berou en bekering. “Waarom sê jy niks nie, Agan?”  Miskien het sy vrou vanuit die verte met die kinders aan die hand die verskriklike skouspel gadegeslaan, en vir hom beduie en gesmeek: “sê dit tog Agan!”

Daar staan Agan! Kan jy hom sien voor die aanbreek van die laaste ronde? Die lippe opmekaar gepers, doodsbleek. Hy besef dat hy verlore is. Hy sien hoe die lot nader na hom kom. Die familie van Sabdi tree aan. Pragtige familie, vooraanstaande mense. Hoe verskriklik moes dit nie vir hulle gewees het nie: die skande voor al die oë van Israel. Hoe het die volk nie met argwaan op hulle neergekyk nie!  Sien jy vir Agan? Hy bly sover moontlik op die agtergrond, tussen sy broers. “Vorentoe Agan, jy moet deelneem”. Daar kom hulle: die gesinshoofde van die familie van Sabdi. Agan is tussen hulle. Agan staan tussen sy broers asof vasgeklem deur die tange van God. Dan kom sy vader se huis voor Josua verby. Al sy broers, die een na die ander, man vir man. Die spanning is voelbaar. Nou sal dit uitkom wie die skuldige is. Dit is doodstil. Josua se gesig is strak. Daar stap hulle verby die lot, verby die vinger van God.

Dan begin dit. Agan volg met die dood in sy oë. Sy oudste broer gaan verby. So volg die een na die ander. Almal skoon. Dan tree Agan na vore. En ten aanskoue van die honderdduisende val die lot op hom. “Agan is aangewys!” Nee, dit is geen vreugdekreet nie. Die ontsetting is te groot. Daar is 'n fluistering deur die stamme, deur die geslagte, deur die families, deur die gesinne, deur die siele: “Agan is aangewys!”, “Agan is aangewys!

Agan, waarom het jy geswyg?

Wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te wagte wees nie; wie sy sonde bely en daarvan afsien, sal genade ontvang.” (Spr 28:13).

(word vervolg)

Ds. Gabe van Duinen: Zie hier is uw God
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css