Die Weg

 

Die geval Agan (7) – As sondebesef ontbreek .....

(lees saam met die vorige boodskappe om die volle konteks te verstaan)

Toe sê Josua vir Agan: My seun, maak tog die HERE, die God van Israel, heerlik en gee Hom die eer; en gee my tog te kenne wat jy gedoen het; steek dit nie vir my weg nie. Toe het Agan Josua geantwoord en gesê: Waarlik, ek het gesondig teen die HERE, die God van Israel, en so en so het ek gedoen. Ek het naamlik een mooi mantel uit Sínear by die buitgoed gesien en twee honderd sikkels silwer en een goudstaaf van vyftig sikkels in gewig, en ek het dit begeer en dit geneem; en kyk, daar lê dit begrawe in die grond binne-in my tent, en die silwer daaronder. - Josua 7:19-21.

Ja, die gewas is blootgelê maar nog nie verwyder nie. Dan kom die ontroerende woorde van Josua wat nie net van medelye spreek nie, maar waarin 'n mens ook die liefde van die volksvader sien. Hoe hard is ons soms teenoor mense wat geval het! Hoe bitter ons kommentaar, hoe skerp ons oordeel. Josua se woord spreek van opregte liefde tot die skuldige. En Josua plaas Agan hier voor God. Kyk Agan, dit is die enigste deur wat nog vir jou oop is. “Agan, werp jou in God se arms – loop nie langer met die verskriklike sonde in jou binneste rond nie! Sê vir my wat jy gedoen het.”

En Agan doen dit. Die abses in die volkslewe breek oop. En dan kom die erkenning van skuld en sonde. Agan moet die verkeerdheid van sy daad erken: “ek het gesondig teen die HERE, die God van Israel”. So sou eeue later Dawid, wat oordeel en skande oor Israel gebring het, ook kla: “Teen U alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë” (Ps 51:6). Ja seker, Agan het op 'n verskriklike wyse teen sy volk gesondig: het daar nie 36 man hul lewens by Ai verloor nie? Dit was sy skuld. Ja, Agan het swaar gesondig teen sy stam, sy geslag en sy familie, en het hulle in skande en oneer gebring. Ja, Agan het ook teen sy eie gesin gesondig, want aanstons sou hy hulle ook meesleep in 'n verskriklike dood. Maar die ergste van alles: hy het teen die Here gesondig!

Om te bieg is moeilik. Om te bieg is om voor God alles weer in herinnering te roep. En Agan bieg.  “Ek het gesien”. Daar begin dit altyd mee. Watter verleiding was dit nie vir Agan nie! Watter rykdom en weelde het nie daar voor hom gelê nie! Hierdie man wat in die lange jare deur die woestyn van niks anders geweet het nie as die sand, son en kaal rotse! Sy oë glinster. Erger nog, sy hart begin bons van begeerte en lus. “Ek het gesien, ek het begeer, ek het geneem.” Dit is die drie pilare van die sonde.

'n Mens kan die volgende vir jou indink: Agan steek sy hande uit na die verbode goed. Vinnig ruk hy sy hande terug as hy onthou van God se uitdruklike verbod. Agan laat dit lê. So gou  kry die sonde nie oorhand oor ons nie. Dit gaan stapsgewys. Agan hardloop weg van daardie verbode goed! Wegkom, dis wat hy moet doen! Jy doen reg Agan! Hardloop weg! Uit die oog, uit die hart.

Maar ..... daar kom 'n vreemde gas agterna. Ons ken hom. Hy loop dikwels ook agter ons aan. Hy kom loop langs Agan. “Wat loop jy so vinnig, Agan. Ek kan skaars byhou! Wat gaan jy doen? Daardie skat maar net so laat lê? Man, jy is gek! Netnou kom vat iemand anders dit, en oor 'n paar minute word alles verbrand. Het jy gesien hoe daardie goud blink! En wat van die silwer? As jy dit saamneem is jy ineens 'n ryk man. Jy doen dit natuurlik nie vir jouself nie, maar vir jou kinders. En dan daardie mooi mantel! Dit is vir jou vrou. Hoe mooi sal sy nie daarin lyk nie! Sy het in die jare deur die woestyn nooit iets moois gehad nie. Moenie dwaas wees nie! Dóén dit! As ek jy was het ek dit gedoen! En God? Aag, dit is net Josua se stories! Moenie dat dit jou pla nie!”

Agan doen dit. Agan begeer. Nee, die begeerte pak Agan beet. En hy vlieg om, kyk om hom heen .... niemand in sig nie, geen mens te sien nie. “En ek het geneem”. Hoe verskriklik! Die engele ween, die duiwel lag. “Ja, Here, ek het dit gedoen! Ja, ek het van my God gesteel.

Niemand het hom gesien nie. Niemand .... behalwe God! Hy het by die huis gekom met mooi klere, met silwer en goud ..... maar sonder God. Hy het vir sy vrou en kinders mooi klere, goud, silwer en rykdom gebring. Alles wat die hart begeer. “Ja, ja, dáár het ek dit weggesteek. Neem dit nou maar weg. Ek weet nou dat ek gesondig het!”

Maar vind ons die ware berou by Agan soos ons dit vind by Dawid? Dawid se belydenis gaan veel verder: “Wees my genadig, o God, na u goedertierenheid; delg my oortredinge uit na die grootheid van u barmhartigheid. Was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde. Want ék ken my oortredinge, en my sonde is altyddeur voor my. Teen U alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë, sodat U regverdig kan wees as U spreek, rein as U gerig hou. Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. Kyk, U het ‘n welgevalle aan waarheid in die binneste, en in die verborgene maak U aan my wysheid bekend.” (Ps 51:3-8; 53-vertaling).

By Dawid vind ons 'n ware berou en inkering! Maar Agan? Hy erken die groot sonde wat hy gedoen het. Hy kon nie anders nie. Maar waar bly die diepe berou en die smeek om vergiffenis? Tyd vir berou en belydenis was daar genoeg! Maar hy wag tot die bitter einde, toe daar vir hom geen uitkomkans meer was nie. Die sondebesef was nie my hom 'n saak van die hart nie!

(word vervolg)

Ds. Gabe van Duinen: Zie hier is uw God (effens aangepas)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css