Die Weg

 

Die Woord is hard

(Lees saam met die vorige twee boodskappe)

“Hierdie woord is hard ...” - Johannes 6:60 (53-vertaling).

Dit is nie die eerste keer dat die Jode die woorde van die Here as hard beskou nie. Hulle het die profete van die Here doodgemaak wat sy Woord aan hulle verkondig het. Dink aan Jeremia, die profeet. Ons lees van hom: “En die priesters en die profete het met die vorste en die hele volk gespreek en gesê: Hierdie man verdien die dood, want hy het geprofeteer teen hierdie stad, soos julle met jul ore gehoor het” (Jer 26:11). Dit sou ook nie die laaste keer wees nie. Paulus skrywe: “maar ons verkondig Christus wat gekruisig is, 'n struikelblok vir die Jode en 'n dwaasheid vir die Grieke” (1 Kor 1:23).

En só is dit vandag nog. Die Woord van die Here is 'n harde woord vir die sogenaamde mondige mens van ons tyd. Ons verligte eeu beskou die Bybel as 'n mite. Teoloë verkondig dit. Met hulle “verligte” verstand, wat in werklikheid verduister is deur die sonde, al is hulle ook al hoe geleerd en beskaafd, wil hulle die Bybel “ont-mitologiseer”. Een van die sogenaamde “mites” wat hulle uit die Bybel wil verwyder, omdat dit aanstoot gee, is die versoening van die sondes deur die kruisdood van Christus. Die mens het te goed en te verstandig geword om nog te glo dat hy 'n verlore sondaar is, wat alleen deur die geloof in Christus, die Gekruisigde, die ware lewe het.

Vir die Jode is die woorde van Jesus hard. Die skokkende is dat dit gesê word van “baie van sy dissipels”. Dissipels is volgelinge of leerlinge van Jesus. Hier het ons in werklikheid 'n groot sifting van volgelinge.

'n Mens vra jouself af hoe dit in ons tyd staan met baie “dissipels” van Jesus. Ons het alreeds verwys na die “verligte” volgelinge. Hoe staan dit met die “ortodokse” volgelinge? Laasgenoemde is getroue handhawers van hul belydenis, maar baie dikwels bloot om hulleself te handhaaf. Dit is die soort letterknegte wat die Woord na die letter uitleef, maar hulle geloof is 'n geraamte sonder vlees en bloed, en veral sonder hart. Hulle ken die kuns goed om die Woord te gebruik soos dit hulleself pas. “En al sou ek die gawe van profesie hê en al die geheimenisse weet en al die kennis, en al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kan versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie.” ( 1 Kor 13).

Dit kos genade - altyd maar weer genade - om te buig voor die Woord. Wie nie buig voor die Woord en homself en sy verstand kruisig nie, word uiteindelik deur dieselfde Woord verpletter. Maar dan is dit vir ewig te laat!

Uit: Elke dag in die lig deur ds MJ Booyens

 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css