Die Weg

 

Rede om jou te bekeer

“Laat my tog sing van my Beminde; ‘n lied van my Beminde oor sy wingerd! My Beminde het ‘n wingerd op ‘n vrugbare heuwel. En Hy het dit omgespit en die klippe daar uitgehaal en dit beplant met edel wingerdstokke; en Hy het ‘n toring daar binne-in gebou en ook ‘n parskuip daarin uitgekap; en Hy het verwag dat dit druiwe sou dra, maar dit het wilde druiwe voortgebring. Nou dan, inwoners van Jerusalem en manne van Juda, oordeel tog tussen My en my wingerd. Wat is daar meer te doen aan my wingerd wat Ek daar nie aan gedoen het nie? Waarom het Ek verwag dat dit druiwe sou dra, en dit het wilde druiwe voortgebring? Laat My julle dan nou te kenne gee wat Ek met my wingerd gaan doen: Ek sal sy doringheining wegneem, sodat dit verwoes word; Ek sal sy muur stukkend breek, sodat dit vertrap word. En Ek sal dit ‘n wildernis maak: dit sal nie gesnoei of omgespit word nie, maar opskiet met dorings en distels; en Ek sal die wolke gebied om nie daarop te reën nie..... ” - Jesaja 5:1-6 (53-vertaling).

“En Ek sal uit jou midde uitroei jou gesnede beelde en jou klippilare, sodat jy jou nie meer voor die werk van jou hande sal neerbuig nie. En Ek sal uit jou midde uitruk jou heilige boomstamme en jou stede verwoes. En Ek sal in toorn en grimmigheid wraak neem op die nasies wat nie geluister het nie.” - Miga 5:12-14 (53-vertaling).

As daar iets is wat ons kan leer uit God se weg met ons mense, dan is dit dat ons niks uit die geskiedenis leer nie! Hoeveel keer het die mens hom al weggedraai van die lewende God wat net die goeie vir ons ten doel het? Hoeveel keer laat ons ons deur ander magte betower? In plaas daarvan om op die lewende God te vertrou, laat ons ons wegvoer deur ander dinge wat vir ons belangrik skyn te wees: geld en mag, glans en eer. Dít is ons eietydse afgode. Hoe kan God ons vrymaak hiervan? Dit lyk of sy toorn nie ons harte bereik nie (*NKK2016). Ons sien geen verband tussen die huidige toestand waarin ons leef en sy hand wat al hoe swaarder op ons druk nie; dat Hy ons tot inkeer wil bring nie. Het ons geen insig in dít wat God ons deur sy woord leer nie? Staan ons die Gees van die waarheid teen? (Joh 14:17; Ef 4:30). Ons wéét Hy is 'n genadige en liefdevolle God, maar weet ons ook van sy toorn teenoor die sonde?

“Sê vir hulle: So waar as Ek leef, spreek die Here HERE, gewis, Ek het geen behae in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose hom bekeer van sy weg en lewe. Bekeer julle, bekeer julle van jul verkeerde weë! Waarom tog wil julle sterwe, o huis van Israel? - Esegiël 33:11 (53-vertaling).

God wil nie hê dat ons ons lewens verwoes deur in die sonde te bly lê nie. Hy reik voortdurend sy hand na ons uit. Die woorde in Esegiël 33:11 klink soos 'n smeking. Hy smeek ons om ons te bekeer om die afgryse van die ewige verderf vry te spring: “Waarom tog wil julle sterwe...” God is 'n God vol liefde en vergiffenis, maar ook 'n God van wraak en oordeel. Daarom roep Hy ons op tot kennis van Hom en die waarheid.

 “En dit is die ewige lewe: dat hulle U ken, die enigste ware God, en Jesus Christus, wat deur U gestuur is.” (Joh 17:3). “As julle aan my woorde getrou bly, is julle waarlik my dissipels; en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak.” (Joh 8:31-32). Ons moet hierdie waarheid ken en aanvaar en dit deel van ons lewe te maak: “So is dit goed en aanneemlik vir God, ons Verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom.” (1 Tim 2:3-4). En hierdie waarheid is ons deel in Christus Jesus.  “Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met Homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met Homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie..... Ons smeek julle namens Christus: Aanvaar die versoening met God wat Hy bewerk het! Christus was sonder sonde, maar God het Hom in ons plek as sondaar behandel sodat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan wees.” (2 Kor 5:17-21).

-dw -

Verwysing:
* NKK2016: Neukirchener Kalender 2016.

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css