Die Weg

 

Wat vloei uit jou?

“Hy wat in My glo, soos die Skrif sê: strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het Hy gesê van die Gees wat dié sou ontvang wat in Hom glo..” - Johannes 7:38-39 (53-vertaling).

Iets wat die sekulêre wêreld nie kan sien nie, en ook nie kan verstaan nie, is dat die Heilige Gees van God bestaan en werksaam is in die harte van die uitverkore kinders van God. Dit is in húlle wat deel het aan die verlossing van Jesus Christus omdat hulle in Hom glo. Die Here Jesus het gesê: "maar elkeen wat drink van die water wat Ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie, maar die water wat Ek hom sal gee, sal in hom word ‘n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe" (Joh 4:14;53-vertaling). As kind van God is jy, en moet jy, 'n fontein wees waaruit strome van lewende water vloei. Hierdie lewende water is die gawes wat die Heilige Gees aan jou gee om in die koninkryk van God gebruik te word. Die Gees is nie net daar ter wille van onsself om ons te troos en teen die wêreld te beskerm nie. Die Woord sê: “strome van lewende water sal uit sy binneste vloei.” Dit beteken dat daar 'n deurvloei na ander mense sal en moet wees.

In die antieke tyd van die Ou Testamentiese Israel het God mense spesifiek geroep en aangestel om oor sy volk wag te hou en vir hulle in te tree. Ons lees van die werk van die Levitiese priesters en die profete. Hulle het tussen God en die volk gestaan. Selfs die koning moes luister na wat die priesters sê. Die Leviete het ook spesifieke opdragte met betrekking tot die verbondsark gehad. Maar nou lees ons in die Nuwe Testament iets heel anders. Die hoëpriester van die Ou Verbond ('n mens) is vervang met die Hoëpriester van die nuwe algemene priesterskap van die Nuwe Verbond, nl Christus. In Hebreërs 9:11-12 lees ons: “Maar Christus het gekom as Hoëpriester van die weldade wat nou verwesenlik is. Hy dien in die verbondstent wat groter en volmaakter is en nie deur mense gemaak is nie, dit wil sê wat nie tot hierdie wêreld behoort nie. Met sy eie bloed en nie met dié van bokke en kalwers nie, het Hy net een maal die heiligdom binnegegaan en 'n ewige verlossing tot stand gebring.” En in Hebreërs 9:15 staan daar: “Daarom is Hy ook die Middelaar van 'n nuwe verbond. Sy dood het plaasgevind om mense te verlos van die oortredinge wat onder die eerste verbond begaan is, sodat dié wat geroep is, die beloofde ewige erfenis kan ontvang”. Ons is “'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van Hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig.” (1 Pet 2:9). Elkeen van ons beklee dus 'n “priestersamp” onder die Nuwe Verbond.

Professor AD Pont sê die volgende*: “Hierdie priesterskap is 'n geestelike voorreg, 'n persoonlike roeping, wat enersyds die gelowige toegang tot God gee, andersyds 'n verantwoordelikheid ten opsigte van die gemeenskap van gelowiges, die kerk, en ten derde bring dit mee dat die gelowige sy leefwêreld moet verstaan as die plek waar sy priesterskap beoefen moet word.”

Dit is juis die bewys dat ons met die Gees gevul is dat ons dit nie meer kan inhou nie en nou die seën uitdeel aan ander. Net soos met die rivier in die gesig wat Esegiël gehad het, vloei die water nie in nie, maar uit, om lewe te bring in droë en dor plekke (Eseg 47:1-12).

Wanneer ons lewe positief en onselfsugtig is en ons hart gevul is met God se genade, word dit verruim, sodat dít wat 'n fontein in die hart is, groei tot strome van seën na die dorstige wêreld rondom ons. 

Uit liefde vir ons het Hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos en ons sy koninkryk gemaak, priesters vir God sy Vader. Aan Hom behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid! Amen.” (Openb 1:6).

-dw -

* Verwysing: Prof AD Pont: Die priesterskap van die gelowiges en die ampte in die kerk.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css