Die Weg

 

Deur Christus tot die Vader

en [die hoëpriester het] teen koning Ussía opgetree en aan hom gesê: Dit kom u nie toe, Ussía, om vir die HERE offerrook te laat opgaan nie, maar aan die priesters, seuns van Aäron, wat geheilig is om te offer. Gaan uit die heiligdom uit, want u het ontrou gehandel, en dit sal u van die kant van die HERE God nie tot eer strek nie” – 2 Kronieke 26:18 (53-vertaling).

Ons lees in 2 Kronieke 26 dat Ussia die HERE gesoek en gedien het, en hoe die HERE hom voorspoedig gemaak het. God het hom wonderbaarlik gehelp sodat hy baie sterk geword het. Maar toe hy eers sterk was, het hy hoogmoedig geword (vs 16). Hy was nie tevrede met die eer wat hy deur God ontvang het as koning nie, maar wou ook die priesteramp vir homself toeëien wat volgens die voorskrifte van God vir hom verbode was (CH von Bogatzky).

Die hoëpriester en ander Levitiese dienaars van God was gereed om volgens hulle ampsverpligtinge, offerrook aan God vir koning Ussia in die tempel te laat opgaan. In sy hoogmoed wou koning Ussia hom egter nie aan die voorskrifte van God steur nie en het hy besluit om self die offerrook op die reukofferaltaar aan die brand te steek. Die hoëpriester Asarja en die ander priesters wou dit verhoed, daarom het hulle aan hom gesê dat as hy dit self sou doen, hy die toorn van God op die hals sou haal en hy die straf daarvoor sou moes dra. Koning Ussia het egter woedend geword en voortgegaan met wat hy wou doen. Daarom het die HERE hom met melaatsheid gestraf.

God het onder die Ou Verbond (Ou Testament) sekere wette en  voorskrifte ingestel waarvolgens Hy gedien moes word. Koning Ussia het in sy hoogmoed hierdie voorskrifte van God oortree en hy het die straf vir sy sonde ontvang.

Met die kruisiging van Christus het God ‘n Nuwe Verbond  (Nuwe Testament) met die mens opgestel wat deur die bloed van Christus verseël is. Elke verbond of testament het bepaalde voorskrifte of bepalings waaraan die begunstigdes (bevoordeeldes) aan moet voldoen. Onder die Ou Verbond was dit die nakoming van die Levitiese wette wat koning Ussia in sy hoogmoed geignoreer het.

Wat is dan die bepalings van die Nuwe Verbond?

Met die kruisiging van Christus is al die Levitiese wette van die Ou Verbond in Christus volbring en het die Nuwe Verbond tot stand gekom. Die bepalings van die Ou Verbond het dus tot ‘n einde gekom. Die bepalings van die Nuwe Verbond kom uit die feit dat Christus sowel ons Koning (Open 11:15) en Hoëpriester is. As Hoëpriester het Hy die eenmalige, volmaakte offer vir ons aan God gebring, naamlik Homself. Die bepalings van hierdie Nuwe Verbond is dat ons as gevolg van hierdie offer, ons nou deur Hom, in Sy Naam, toegang het tot die Vader: “Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie” (Joh 14:6). Wanneer ons dan tot God die Vader bid, doen ons dit in die in die Naam van Jesus Christus, omdat Christus ons Voorspraak is by die Vader.

Laat ons dan nie in hoogmoed reken dat ons deur ons eie goeie werke die saligheid sal verkry nie, maar laat ons nederig, in afhanklikheid van Jesus Christus, na God gaan. Dan sal ons die wonderlike vrede ondervind wat daar in Christus Jesus ons Here is.”Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly..... Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur Hom” (Kol 3:16-17).

"Aan Hom wat ons liefgehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed  en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan Hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid! Amen." (Openb 1:5-6; 53-vertaling).

-dw-

 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css