Die Weg

 

Paasfees (1): Jesus se Hoëpriesterlike gebed

Dit het Jesus gespreek, en Hy het sy oë na die hemel opgehef en gesê: Vader, die uur het gekom; verheerlik u Seun, sodat u Seun U ook kan verheerlik - soos U Hom mag oor alle vlees gegee het, sodat Hy aan almal wat U Hom gegee het, die ewige lewe kan gee. En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat U gestuur het. Ek het U verheerlik op die aarde. Die werk wat U My gegee het om te doen, het Ek volbring.” - Johannes 17:1-4 (53-vertaling).

In Johannes 13:31 tot 16:33 vind ons die afskeidsrede van Jesus aan sy dissipels. Dan, nadat Hy hulle toegespreek het, tree Hy in hulle teenwoordigheid in gesprek met sy Vader (Joh 17).

Ons noem hierdie gebed, die hoëpriesterlike gebed van Jesus. Hy, as ons enigste Hoëpriester, tree hier vir ons in by sy Vader. Alles wat Hy tot op daardie stadium gedoen het, en in die volgende ure nog sou doen, is in die hemel geanker. Hy het van die Vader uitgegaan en sou weer na die Vader terugkeer. Maar in alles was Hy in verbinding met die Vader ... Ons lees herhaaldelik dat Hy gebid het ...

Die uur het gekom. Die uur waarin die Vader en die Seun verheerlik sou word. Dit was die uur van beslissing vir die mensdom. Die uur van die oordeel van die Satan... In dié uur sterf die Middelaar as oorwinnaar.... “Die uur het gekom; verheerlik u Seun, sodat u Seun U ook kan verheerlik.” En wat 'n heerlikheid het die Seun ontvang van die Vader! “Soos U Hom mag oor alle vlees gegee het, sodat Hy aan almal wat U Hom gegee het, die ewige lewe kan gee.

Ek het U verheerlik op die aarde ... Die werk wat U My gegee het om te doen, het Ek volbring ... “ Só neem Jesus sy werk in oënskou voor die Vader.

Ons kan Jesus se bedoeling in die uitspraak só omskryf: ”Ek het U nou verheerlik. Gedurende my lewe op aarde het Ek u wet volkome onderhou, sodat die Satan in My en in my werk geen gebrek of smet kon vind nie. Ek het dit gedoen deur getrou u waarheid te openbaar teenoor die sonde en valse leringe van die Jode. Ek het Uself en u werke van geregtigheid en liefde tot die mensdom op 'n wyse geopenbaar, soos niemand dit ooit vantevore gedoen het nie ...

Maar hoewel Jesus in die verlede tyd praat: “Die werk wat U My gegee het om te doen, het Ek volbring,” sluit dit ook die werk in wat op hande is. Augustinus het dit só verklaar: “Christus sê dat Hy die werk van God volbring het, omdat Hy verseker weet dat Hy dit sál volbring.

Hy kan sê: “Ek het die werk van versoening volbring, waartoe U My gestuur het.” Dat dit eers op die volgende dag sou plaasvind, neem niks af aan die werklikheid daarvan nie. Sy dood en opstanding is nou onafwendbaar hier, sodat dit vir alle praktiese doeleindes reeds afgehandel is.

God se werke is altyd só vas en seker dat dit in sy raad reeds as vervul gesien word, al lê sommige daarvan nog vir ons in die toekoms. Juis daarom kan ons roem in God se oorwinning. Dit is só seker dat die heerlikheid ons deel sal wees, asof ons dit alreeds besit.

Van alle mense uit 'n vrou gebore, is Jesus die enigste wat ooit kan of sal sê: ”Die werk wat U My gegee het om te doen, het Ek volbring.” Ons weet dit en leef altyd onder die indruk daarvan dat ons sondaars bly, al is ons weer gebore ... Ons weet dat ons geregtigheid alleen buite onsself in Christus te vinde is ...

(Word vervolg)

Uit: Elke dag in die lig, deur ds MJ Booyens (aangepas)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css