Die Weg

 

Die blydskap in die Here

“Verder het hy vir hulle gesê: Gaan, eet lekker spys en drink soet dranke en stuur porsies aan hulle vir wie niks berei is nie; want hierdie dag is heilig aan onse Here. Wees dan nie bedroef nie, want die blydskap in die HERE—dit is julle beskutting”. Nehemia 8:11 (OAV).

Blydskap en vreugde is belangrik vir die welsyn van die mens. Ons kan nie ons beste lewer as droefheid en neerslagtigheid die botoon voer nie. In hierdie hoofstuk van Nehemia word drie bronne vir blydskap genoem.

1. Die volk het die goddelike Woord verstaan en daaruit voordeel getrek..

Hulle gretigheid om te luister toe Esra die heilige boek oopmaak, was merkwaardig (v. 4, 6, 13, 19). Laat ons ons ook in God se Woord verbly. Laat ons dit nie net as ‘n opdrag beskou om die Bybel te lees nie. Laat ons die woorde oordink en só daarmee omgaan dat dit met ons gedagtes en lewe verweef word. Dit sal ons lewens reinig en verryk. Dan sal ons nie meer veragtelike en verderflike dinge begeer nie, maar God sal vir ons die begeertes van ons hart skenk en ons sal versadig word as ons ons in Hom verbly.

2. Hulle was mededeelsaam met diegene vir wie niks voorberei is nie (v. 11, 13).

Daar is vir droefheid en hartseer geen beter middel as om na ander se gebroke harte om te sien nie. Daar is vir onsself geen groter troos as dié wat ons aan ander kan bring nie. Nehemia kon geen beter raad aan sy volk gegee het as toe hy hulle gevra het om hulle vreugde en lekker spys met diegene te deel wie se lewe geen gerief en luukse geken het nie.

Natuurlik is daar in die Christelike lewe ook ander bronne van vreugde. Ons Heiland skenk ons Sy blydskap omdat Hy die Vader aan ons openbaar, ons in Hom laat rus, en 'n waardige doel vir ons lewe aan ons voorhou. Hy maak die arbeidstaak lig waartoe Hy ons geroep het. Hy maak ons droefheid draaglik omdat Hy dit met ons deel. Hy neem die vrees vir die dood weg omdat Hy die poort tot die huis van die Vader ontsluit het. Aan Sy blydskap kan ons deel hê (Joh  15:11; 16: 22, 24).

3. Hulle gehoorsaamheid.

Hulle het oorgegaan om die woorde wat hulle gehoor en verstaan het, in die praktyk toe te pas. Geen wonder daar was blydskap nie, want in die bewaring van die gebooie van God lê daar 'n groot beloning. Dit was gedurende die huttefees dat die Here gesê het dat dié wat glo, die Heilige Gees sou ontvang waardeur hulle strome van lewende water vir ‘n dorstige en sterwende wêreld sou uitstort. (Joh 7:37-39). Sonder die werking van die Heilige Gees kan ons nie veel doen nie. Slegs deur Hom kan ons verhouding met God reg wees. Slegs deur Hom kan ons werklik bly wees. Slegs deur Hom kan ons blydskap en troos aan ander meedeel.

FB Meyer

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css